ددلیفت رومانیایی

ددلیفت رومانیایی
ددلیفت رومانیایی
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : متوسط

1. برای شروع میله هالتر را هم سطح با باسن نگه دارید. کف دست ها باید رو به پایین باشد. شانه ها را عقب داده ، کمر را کمی به داخل قوس داده و زانوها را اندکی خم کنید. این وضعیت شروع حرکت است.

2. تا جایی که می توانید  باسن را عقب داده و به پایین حرکت کنید. مستقیم رو به جلو نگاه کرده و هالتر را نزدیک بدن نگه دارید. اگر حرکت را به شکل صحیح انجام دهید ، با رسیدن هالتر به زیر زانوها ، باید حداکثر کشیدگی را در عضلات همسترینگ احساس کنید. پایین بردن هالتر بیشتر از این حد ، ممکن است منجر به آسیب دیدگی شود.

3. با جلو دادن باسن ، هالتر را بالا آورده و به نقطه شروع برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)