پشت پا نشسته با دستگاه

پشت پا نشسته با دستگاه
پشت پا نشسته با دستگاه
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : مبتدی

1. صندلی دستگاه را متناسب با قد خود تنظیم کرده و روی دستگاه بنشینید. پشت خود را  به پد پشتی دستگاه تکیه دهید.

2. قسمت پایینی پاها (کمی پایین تر از ساق ها) را از پشت روی پد پایینی قرار داده و ران های خود را زیر پد نگهدارنده محکم کنید. سپس دسته های کناری دستگاه را گرفته و پنجه ها را رو به جلو نگه دارید. این وضعیت شروع حرکت است.

3. در حالی که نفس تان را بیرون می دهید ، با خم کردن زانوها ،  تا جایی که می توانید پاها را به عقب و پشت زانوها ببرید. بالاتنه خود را همواره در طول حرکت ثابت نگه دارید.

4. کمی مکث کرده و در حالی که به داخل نفس می کشید ، به آرامی به موقعیت شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار: انتخاب وزنه های سنگین تر از توانایی تان ، ممکن است منجر به آسیب پشت یا عضلات همسترینگ شود.

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)