کلین قدرتی با دستگاه اسمیت

کلین قدرتی با دستگاه اسمیت
کلین قدرتی با دستگاه اسمیت
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)