ددلیفت با دستگاه اسمیت، پا جمع

ددلیفت با دستگاه اسمیت، پا جمع
ددلیفت با دستگاه اسمیت، پا جمع
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)