ددلیفت یکضرب

ددلیفت یکضرب
ددلیفت یکضرب
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)