هالتر یکضرب

هالتر یکضرب
هالتر یکضرب
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)