هالتر یکضرب با پاهای نامتقارن

هالتر یکضرب با پاهای نامتقارن
هالتر یکضرب با پاهای نامتقارن
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : حرفه ای

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)