پشت پا ایستاده با دستگاه

پشت پا ایستاده با دستگاه
پشت پا ایستاده با دستگاه
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)