ددلیفت پا صاف

ددلیفت پا صاف
ددلیفت پا صاف
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : متوسط

1. هالتر را در دست گرفته (کف دست ها رو به پایین باشد ) و بایستید. اگر از وزنه های سنگین استفاده می کنید ،ممکن است نیاز به استفاده از مچ بند داشته باشید.

2. صاف ایستاده و پاها را کمتر از عرض شانه از هم باز کنید. زانوها باید کمی خمیده باشند. این وضعیت شروع است.

3. در حالی که زانو ها را ثابت و پشت خود را صاف نگه داشته اید ، با خم شدن از کمر ، هالتر را پایین بیاورید. به پایین بردن هالتر تا جایی که در عضلات همسترینگ احساس کشش کنید ، ادامه دهید. هنگام اجرای این بخش از تمرین ، به داخل نفس بکشید.

4. با صاف کردن زانوها و بالاتنه ، نفس تان را بیرون داده و با بلند کردن هالتر  به نقطه شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار: این تمرین به افراد دارای آسیب دیدگی قسمت پایینی پشت توصیه نمی شود. هنگام انجام این تمرین ، از قوز کردن پشت خودداری کرده و در همه حال پشت خود را صاف نگه دارید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دمبل نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)