ددلیفت پا جمع با هالتر

ددلیفت پا جمع با هالتر
ددلیفت پا جمع با هالتر
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)