سومو ددلیفت

سومو ددلیفت
سومو ددلیفت
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : متوسط

1. پاها را بیشتر از عرض شانه ( تا جایی که می توانید ) باز کنید. از لگن خم شده و هالتر را بگیرید. دست ها باید در راستای شانه ها و بین پاها قرار گیرند. کف دست ها را می توانید رو به داخل ، به بیرون یا ترکیبی از هر دو حالت بگیرید.

2. نفس عمیق بکشید. سپس در حالی که سر و سینه را بالا نگه داشته اید ، باسن را پایین بیاورید. با فشار پاها به زمین ، زانو ها و باسن را صاف کرده و رو به بالا حرکت کنید.

3. همزمان که هالتر را به سمت  بالا می کشید ، بپشت خود را صاف کرده و کتف ها را به یکدیگر نزدیک کنید.

4. به آرامی و به صورت کنترل شده هالتر را به روی زمین برگردانید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)