سومو ددلیفت با کش تمرینی

سومو ددلیفت با کش تمرینی
سومو ددلیفت با کش تمرینی
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)