کشش پشت پا نشسته درمیان پا

کشش پشت پا نشسته درمیان پا
کشش پشت پا نشسته درمیان پا
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)