جمع کردن پا به داخل

جمع کردن پا به داخل
جمع کردن پا به داخل
عضله فرعی
پایینی پشت
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)