ددلیفت پا باز

ددلیفت پا باز
ددلیفت پا باز
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)