کشش ترکیبی همسترینگ

کشش ترکیبی همسترینگ
کشش ترکیبی همسترینگ
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)