کشش طناب به سمت گردن

کشش طناب به سمت گردن
کشش طناب به سمت گردن
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. رو به روی دستگاه سیم کش نشسته و طناب را به قرقره پایینی وصل کنید.

2. انتهای طناب را در حالی که کف دست ها رو به پایین قرار دارد ، بگیرید. پشت کاملا صاف و زانو ها اندکی خمیده باشد.

نکته: پشت خود را به حالت عمودی و  صاف نگه داشته و دست ها را کاملا در مقابل خود بکشید. این وضعیت شروع حرکت است.

3. در حالی که بالا تنه را ثابت نگه داشته اید ، آرنج ها را بلند کرده و با خم کردن آن، طناب را به سمت گردن بکشید. در طول اجرای حرکت ، بازوها باید موازی با زمین قرار داشته باشند. نکته: کشش را تا جایی که دو دست در نزدیکی گوش ها قرار گیرند ادامه دهید. (دقت کنید که ساعد ها در انتهای حرکت با زمین موازی نخواهند شد).

4. انقباض را به مدت یک ثانیه نگه داشته و بعد به آرامی به موقعیت شروع برگردید.  نکته: در هیچ کدام از مراحل حرکت نباید بالا تنه را تکان دهید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید از میله صاف و کش تمرینی هم استفاده کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)