نشر از جانب دراز کشیده

نشر از جانب دراز کشیده
نشر از جانب دراز کشیده
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : متوسط

1. به پهلو روی میز تخت دراز کشیده و با یکی از دست ها دمبل را گرفته و از دست دیگر برای حفظ تعادل کمک بگیرید.

2. کف دستی که دمبل در آن است را به سمت بدن بگیرید. آرنج ها را اندکی خم کرده و دست را کشیده نگه دارید. این وضعیت شروع حرکت است.

3. همزمان که نفس تان را به بیرون می دهید ، دمبل را تا جایی که آرنج  با شانه ها در یک سطح  قرار گیرد و دست ها موازی با زمین شود  بالا بیاورید و لحظه ای  مکث کنید.  نکته: در تمام طول حرکت دست ها را کاملا کشیده و موازی با تنه نگه دارید.

4. همزمان که به داخل تنفس میکنید ، به آرامی دمبل را به نقطه شروع برگردانید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با  هر دو دست همزمان و همینطور در حالی که کف دست ها را رو به عقب گرفته اید هم اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)